KLAVER-NVA gaat voor een landelijk, Vlaams én bruisend beleid!

Op 14 oktober 2018 werd KLAVER-NVA beloond door de kiezers uit Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. Met 14 zetels op een totaal van 23 haalde het team een absolute meerderheid. Na meer dan een maand van rijp beraad en veelvuldig overleg binnen de partij heeft KLAVER-NVA besloten om de volgende legislatuur dit mandaat volledig op te nemen. Kurt Ryon blijft burgemeester en zal de komende 6 jaar met zijn team Steenokkerzeel vol enthousiasme, goesting en gezond verstand leiden.

College van Burgemeester en Schepenen

Kurt Kurt Ryon, die met 2.681 bolletjes achter zijn naam een record aantal voorkeurstemmen kreeg, zal terug het burgemeestersambt opnemen.

Net als in de vorige legislatuur neemt hij de departementen Burgerlijke Stand, Onderwijs, Politie en Verkeersveiligheid, Vlaamse aangelegenheden en Integratie voor zijn rekening.

Daarnaast zal hij – als trouwe marktbezoeker – Markten en Foren opvolgen.

WimWim Mombaerts blijft 1ste schepen en behoudt zijn huidige mandaten, zijnde Openbare Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid.

JelleJelle Mombaerts, 2de schepen, zal naast Financiën vanaf 2019 ook Lokale Economie en Informatica opvolgen.

Nieuw in zijn portefeuille is Erfgoed en Patrimonium, een must in een gemeente rijk aan mooie gebouwen en cultureel erfgoed.

Geert3de schepen Geert Laureys behoudt Cultuur, Sport, Toerisme, Personeel en Communicatie, maar geeft Informatica door aan Jelle Mombaerts.

In ruil neemt hij het Burgercontact voor zich, een nieuw domein, waar het de bedoeling is om burgers nog beter te informeren en te betrekken bij het beleid.

Marleen5de schepen Marleen Ral verhuist van de stoel van voorzitter van de gemeenteraad naar het schepencollege. Ze zal zich inzetten voor de domeinen Milieu, Groen, Landbouw, Welzijn en ouderenbeleid.

Met haar groene karakter en als natuurgids, passen deze bevoegdheden perfect bij haar persoonlijkheid en interesses.

LiesbethLiesbeth Degrève, Schepen 2019-2021 Welzijn, Ouderenbeleid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking

Hannelore4de schepen Hannelore Velaerts, die eerst haar studies zal afmaken alvorens het schepenambt op te nemen.

De jongste telg van de bende zal vanaf 2022 Jeugd, Gelijke Kansen, Ontwikkelingssamenwerking, Duurzaamheid en Dierenwelzijn behartigen.

 

 

Gemeenteraad, Bijzonder Comité en andere

De overige 8 zitjes in de gemeenteraad zullen ingevuld worden door Bruno Peeters en Werner -Smile- Vanderborght, die beiden vanuit de OCMW-raad komen. Bruno Peeters werd in zitting van de gemeenteraad dd 08/01/2019 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024. Gewezen café-uitbater Ronny De Caerlé is nieuw in de gemeentepolitiek en heeft na meer dan 2 jaar, wegens verhuis naar de kust, de fakkel doorgegeven aan Chris Willekens. Onder het toeziende oog van ervaringsdeskundige Clemence Maes maken niet minder dan 4 nieuwe vrouwelijke kandidaten hun opwachting in de gemeenteraad: Hannelore Velaerts (die na 3 jaar schepen wordt en dan van positie wisselt met Liesbeth Degrève), Sandra Ceuleers, Peggy Lepage en Yvette Van Daele. Deze laatste is tevens ondervoorzitter van de lokale N-VA afdeling.

Nieuw is het Bijzonder Comité, een bijkomend orgaan ter aanvulling van de OCMW-raad en het Vast Buro. Herman Laureys, lijstduwer en ex-gemeenteraadslid die de laatste 6 jaar in de OCMW-raad zetelde, gaat samen met Maaike Dierickx, Jan Lenssens en Paul Degraeve (in vervanging van Ann Verstappen) Klaver-NVA vertegenwoordigen in dit comité. Ervaren mensen met een gezonde dosis verstand, die op een volwassen en doordachte manier met de sociale en persoonlijke dossiers zullen omgaan.

Over de invulling van de posten binnen het Autonoom Gemeentebedrijf, de politieraad, intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingen, zowel vanuit Klaver-NVA als vanuit de oppositie, zal later gecommuniceerd worden. Door de decretale wijziging rond de samenstelling van de raden van bestuur is hier momenteel nog geen volledige duidelijkheid over.

Vrouwen en jongeren aan de macht !

Op 14 oktober waren 12 van de 23 kandidaten op de lijst van KLAVER-NVA vrouwen. Dit weerspiegelt zich ook in de samenstelling van de verschillende raden. 2 vrouwen in het schepencollege is volgens onze informatie nog nooit gezien in Steenokkerzeel. Ook in de gemeenteraad is er een mooie 50/50 verdeling qua geslacht, met 7 vrouwelijke en 7 mannelijke kandidaten, net als in het Bijzonder Comité waar Ann en Maaike een gezond evenwicht vormen met Herman en Jan.

In 2012 leverde KLAVER-NVA met Kurt Ryon de jongste burgemeester in de geschiedenis van ons dorp en in 2015 was er terug een record met Jelle Mombaerts die als jongste schepen ooit in Steenokkerzeel het schepencollege kwam vervoegen. Ons team blijft verder werken aan de verjonging in de lokale politiek. Jelle blijft zetelen en breidt zijn bevoegdheden uit. Maar ook Hannelore Velaerts is met haar 18 lentes een jong en gemotiveerd opkomend talent die onze mooie gemeente de komende jaren nog veel diensten zal kunnen bewijzen. 3 jaar als gemeenteraadslid, 3 jaar als schepen.

Samen Sterk !

Door het overweldigende resultaat van de voorbije verkiezingen, mag KLAVER-NVA bijna al zijn kandidaten op pad sturen om een politiek mandaat uit te oefenen. Iedereen heeft vol enthousiasme “ja” geantwoord op de vraag of ze dit zagen zitten. Jong, oud, man of vrouw, zowel voor als na de verkiezingen geloven ze allemaal in het verhaal dat de partij de volgende 6 jaren wil schrijven en realiseren om Steenokkerzeel een mooie, landelijke, veilige en Vlaamse gemeente te houden.

Maar we willen ook de burgers betrekken in ons beleid. We willen inwoners optimaal informeren en ze via participatietrajecten, werkgroepen en adviesraden mee laten werken aan een positief beleid. Ook de oppositie zal de nodige kansen krijgen om inspraak te hebben in het beleid, via de gemeenteraad, waar we steeds open zullen staan voor constructieve voorstellen, maar ook bijvoorbeeld via het oprichten van commissies rond grote thema’s zoals bv. Klimaat en Mobiliteit.

Beleidsdoelstellingen

Het beleid krijgt verschillende accenten. De huidige grote projecten die reeds lopende zijn, zullen verder afwerkt worden. Zo kunnen de kinderen in Perk binnenkort les volgen in hun nieuwe school, wordt de schoolomgeving aan Tilia aangepakt, komt er een kinderopvang in het centrum van Steenokkerzeel, mag de Chiro van Perk in nieuwe lokalen spelen en krijgt de speelpleinwerking eindelijk een vast locatie. Ook Project Den Dam, waar voetbal, tennis en petanque een onderkomen zullen vinden, zal in 2019 opgestart worden.

KLAVER-NVA maakt ook werk van de verdere uitbreiding van het trage wegennetwerk, gecombineerd met het aanleggen van veilige voet- en fietspaden. Qua verkeersveiligheid zullen de juiste ingrepen gebeuren, gecombineerd met een gezonde en logische kijk op de verschillende mobiliteitsproblemen die onze gemeente kent. Inzetten op alternatieve vervoersmiddelen, naast koning auto, behoort tot de mogelijkheden.

Binnen het klimaatactieplan en het burgemeestersconvenant moeten we een versnelling hoger schakelen, broodnodig in tijden waar het milieu onder druk staat. Open ruimtes behouden, door een goede uitwerking van de kernverdichting en de betonstop is een prioriteit, net als het opstellen van een ambitieus kerkenbeleidsplan en een toekomstvisie voor onze boerderijen.

Senioren en jeugd verdienen onze aandacht. Er voor zorgen dat beide groepen in onze dorpen kunnen blijven wonen en betrokken worden in de gemeenschap, is een uitdaging die we aangaan. De inkanteling van het OCMW brengt verschillende opportuniteiten met zich mee, vooral qua communicatie en personeelsbeleid. Een verdere optimalisatie van het personeelskader zal zorgen voor een nog betere dienstverlening naar de burgers toe, in combinatie met een snelbalie en een aantal nuttige en budgetvriendelijke intercommunale samenwerkingen.

Met “Steenokkerzeel Bruist” als slogan blijven de grote gemeentelijke evenementen zoals Steenokkerzeel Zingt en Zomert, de Kerstmarkt en de Buitenspeeldag behouden. De (school)sportinfrastructuur wordt uitgebreid en de jeugdverenigingen kunnen rekenen op gemeentelijk steun voor hun lokalen en werking. Ook op cultureel vlak zal iedereen aan zijn trekken komen, door een ambitieuze en doordachte programmatie in De Corren en De Camme. En via toeristische initiatieven en het ondersteunen van de korte keten, zal onze lokale economie hopelijk een graantje kunnen meepikken.

We kunnen niet rond de uitbreidingplannen van de luchthaven. KLAVER-NVA zal met alle mogelijke middelen deze bedreiging voor ons dorp proberen tegen te houden, hopelijk met de nodige steun vanuit de hogere overheden.

Natuurlijk is de basis van bovenstaande steeds de budgettaire beschikbaarheid. Projecten en initiatieven kosten geld, dat is een realiteit waar je rekening mee moet houden. Een gezond financieel beleid is nodig om de gemeentelijke financiële meerjarenplanning in orde te houden.

Nieuwe bevoegdheden

Zoals je hierboven kon lezen, zijn er een aantal nieuwe bevoegdheden gecreëerd binnen het schepencollege. Erfgoed en Patrimonium verdienen onze aandacht, vermits Steenokkerzeel vol staat met mooie kerken, kastelen en andere erfgoedwaardige gebouwen. De oprichting van een Erfgoedraad zal hierbij helpen. Naast Milieu en Groen, wordt het accent ook op duurzaamheid gelegd. En de burgerparticipatie bij het gemeentelijk beleid zal gestimuleerd worden vanuit het domein Burgercontact.

Wij Hebben Goesting !

Zoals onze verkiezingsslogan zei: Wij Hebben Goesting ! Om ons beleid, dat duidelijk geapprecieerd wordt door de meerderheid van de inwoners, verder te zetten. Met een enthousiaste ploeg vol energie verder werken aan een mooie, landelijke, veilige, Vlaamse en bruisende gemeente !

 

Vragen en info

Kurt Ryon (burgemeester)

 0475/69.36.41

[email protected] 

Wim Mombaerts (voorzitter Klaver-NVA)

0497/07.72.75

[email protected]

Geert Laureys (schepen van communicatie)

0473/88.68.12

[email protected]