Verkiezingsthema's KLAVER-NVA

Het programma van KLAVER-NVA Steenokkerzeel voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 focust rond deze 20 thema's:

Personeel Milieu Luchthaven Trage Wegen Cultuur Middenstand Veiligheid Mobiliteit Openbare Werken Ruimtelijke Ordening Seniorenbeleid Sport Financiën Communicatie en Informatie Toerisme Jeugd Onderwijs Fusies Welzijn Vlaamse Aangelegenheden

 

1. Personeel

De gemeente Steenokkerzeel telt een 90-tal personeelsleden, exclusief het onderwijzend personeel. Een goed gemeentelijke personeelsbeleid is noodzakelijk. Bij aanwerving zijn kwaliteit, ervaring en kennis prioritair. De voorbije legislatuur hebben we het personeelskader geoptimaliseerd waar nodig en mogelijk.

  • “Burgerzaken” kreeg een nieuw diensthoofd, die zorgde voor andere indeling van het bureau zodat hun werking beter afgestemd is op de hedendaagse realiteit en vragen en noden van de burgers.
  • “Openbare Werken” werd versterkt met een kracht extra om grote projecten efficiënter te kunnen behandelen.
  • En door “Ruimtelijke Ordening” waait een frisse wind via een fikse verjonging van de ambtenaren.
  • De “Werklieden” worden vandaag geleid door 2 ploegbazen en een administratief bediende, waardoor de achterstand in werkbonnen grotendeels werd weggewerkt.
  • Een “Communicatiedeskundige” zorgt ervoor dat personeelsleden en bevolking nog beter geïnformeerd worden, dat we zeer actief zijn op sociale media en dat we regelmatig in de pers komen met positieve initiatieven of evenementen.
  • Een nieuwe “jeugdconsulent“ bracht nieuwe ideeën mee binnen de jeugdwerking.

Maar we zijn er nog niet. Een voltijds diensthoofd “Vrije Tijd” zal er mee voor zorgen dat er een nog meer gevarieerd aanbod in sport, cultuur en jeugd zal komen, versterking van de personeelsdienst is nodig, extra krachten op “Grondgebiedzaken”, extra werklieden, nieuwe collega’s die zich zullen bezig houden met de lokale economie, toerisme, duurzaamheid, erfgoed, … er zijn nog voldoende opportuniteiten om het personeelskader te verbeteren in functie van de werking van de gemeente en de dienstverlening naar de bevolking toe.

Moeten we hiervoor steeds zelfs mensen aanwerven ? Dat is een optie, maar bepaalde zaken kan je ook behandelen binnen een intergemeentelijke samenwerking, zodat het aanbod er is, maar het kostenplaatje beperkt wordt.

Naast de invulling van het personeelskader, zoeken we ook naar verbeterpunten in de werking. Zo hebben we deze legislatuur een evaluatiecyclus ingevoerd, met functionerings- en evaluatiegesprekken, zodoende we de personeelsleden op een constructieve manier kunnen opvolgen en bijsturen of nieuwe uitdagingen geven.

Maar indien nodig kunnen deze evaluaties ook leiden tot ontslag, al is dat steeds de laatste oplossing. De basis ligt er, maar we blijven inzetten op een goede opvolging van het gemeentepersoneel.

Klaver-NVA is ook voorstander van het afschaffen van de statutaire functies. Iedereen contractueel, zoals in de privé. Wij zien het nut of de nood niet in van de extra voordelen die bij een statutaire functie horen. Laat staan de zeer omslachtige procedure om een statutair personeelslid af te danken. Doe je werk goed en je hoeft niet te vrezen voor ontslag.

Belangrijk om weten is ook dat in de loop van 2019 de collega’s van het Sociale Huis (OCMW) hun intrek zullen nemen in het gemeentehuis. Dit geeft als voordeel dat alle diensten (met uitzondering van de gemeentescholen, de werklieden en de bibliotheek) onder 1 dak zullen zitten, waardoor je met al je vragen op 1 locatie terecht kan.

Door deze inkanteling is er ook nagedacht over de indeling van de inkomhal. Deze zal volledig vernieuwd worden en er zal een snelbalie komen, waar je met een héél aantal vragen zal terecht kunnen, zonder dat je moet aanschuiven aan één van de loketten of balies.

Eigenlijk kan je de gemeente beschouwen als een KMO met zo’n 12.000 klanten. Daarom is het belangrijk dat het personeelskader klopt, zodoende ze optimaal kan werken. Een goede dienstverlening naar de bevolking toe blijft voor Klaver-NVA een prioriteit.

 Naar Boven 

2. Milieu

Milieu en groen zijn belangrijke thema’s in de maatschappij vandaag. We blijven streven naar een groen en landelijk Steenokkerzeel, dat zich verder duurzaam ontwikkelt. Milieuvriendelijke initiatieven zijn noodzakelijk, we moeten samen nadenken over een rationeel energieverbruik.

Zo heeft de gemeente – in samenspraak met Agentschap Natuur & Bos (ANB) - honderden bomen aangeplant aan de Melsbroekse bosrand en is er gestart met het heraanplanten van een aantal laanbomen om zo nog meer groen in onze straten te creëren. Ook de sterrenweide in Steenokkerzeel is een groen rustpunt, dat op ecologische wijze gebouwd en onderhouden wordt.

Maar ook het behoud van open ruimtes is heel belangrijk. Daarom dat we liever geen nieuwe wijk in Melsbroek zien verrijzen. Daarom dat we in Perk een Ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voorzien, zodat er in de zone rond de voetbalvelden en het kasteel niet gebouwd kan worden.

Ook het recycleren van afval is een belangrijk onderwerp. We zijn er in geslaagd om op 10 jaar tijd 10% minder afval te produceren, de PMD-zakken wegen 20% zwaarder en we zamelen hout en metaal apart in. Een goede evolutie, maar er is nog werk. Zo zal Interza in 2019 starten met een paarse zak of een uitbreiding van wat er in de blauwe zak mag, zoals margarinevlootjes of yogurtpotjes, zodoende dat iedereen nog beter kan sorteren. Een verdere sensibilisering van de inwoners staat op de planning, zo kan groenafval vaak zelf verwerkt worden. Ook een nultolerantie tegen sluikstorten is een must, met behulp van het plaatsen van camera’s op sluikstortgevoelige plaatsen.

Al voelen we dat nog niet iedereen mee is in dit verhaal. Initiatieven zoals de klimaatmobiel, “Met Belgerinkel / Strap mee naar de Winkel” of de vele info-avonden rond milieuthema’s kregen niet de opkomst die ze verdienden. Dat lag mede aan de gebrekkige communicatie hierrond vanuit de dienst, maar toch is het nodig om inwoners constant te informeren, mobiliseren en sensibiliseren, in de hoop dat iedereen meewerkt aan de broodnodige aanpassingen ten voordele van ons milieu. Goede burgerinitiatieven moeten dan ook gebundeld en ondersteund worden door de gemeente.

Het Burgemeestersconvenant streeft ernaar om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020, via de nodige gemeentelijke initiatieven, al mag er zeker nog een tandje worden bijgestoken. Zonnepanelen voorzien op gemeentelijke gebouwen en sociale woningen (via Elk Zijn Huis), gebruik maken van duurzame materialen en Ledverlichting in de gemeentelijke infrastructuur, … de opportuniteiten liggen er, laat ons ze gebruiken. Want het werkt. Zo is het verbruik in de sporthal met méér dan 50% gedaald door de traditionele verlichting te vervangen door ledlampen.

En dan is er nog het probleem van het onkruid. Vermits er niet meer mag “gespoten” worden, is het verwijderen van onkruid een zéér arbeidsintensieve handeling geworden, die bovendien vaak enkel op zeer korte termijn resultaat oplevert. De hogere overheid heeft iets verboden, maar is spijtig genoeg niet met een waardig alternatief op de proppen gekomen. En zoals je in vele gemeentes kan zien, is een werkbare oplossing nog niet voorhanden. We hopen snel een middel te vinden dat accuraat is.

Misschien moeten we ook meer inzetten op burgerparticipatie ? Peters/meters die zorgen voor het onderhoud van (trage) wegen of pleinen in ons dorp, samen met de gemeente (voor de grotere werken). Vegen voor je eigen deur en bij de buren die misschien niet meer zo goed te been zijn. Want iedereen woont toch graag in een propere straat ? Of neem een vuilzak en een prikker mee als je (met de hond) gaat wandelen en ruim het zwerfvuil mee op. Alle beetjes helpen ! Een kleine daad, kan zorgen voor een groot resultaat ! Je kan ook altijd een kijkje nemen op Mooimakers.be voor tips en ideeën.

Ook binnen dit thema speelt de digitale vooruitgang een belangrijke rol. Binnen het Smart-City (ook te volgen op Kanaal Z) verhaal zijn er heel wat milieu gerelateerde thema’s. Gaande van het promoten van alternatief vervoer (fiets, trein, tram, …) om de wagens op onze wegen te verminderen, tot het hergebruiken van materialen. Of het promoten van een leenmaatschappij, waar je niet altijd alles nieuw koopt, maar even leent bij een kennis als je het nodig hebt. Klaver-NVA volgt deze initiatieven en voorstellen op en zal ze implementeren in de gemeente indien ze een meerwaarde betekenen.

 Naar Boven 

3. Luchthaven

Steenokkerzeel is een luchthavengemeente. We hebben leren leven met vliegtuigen en grondlawaai. We maken daar geen probleem van, we zijn het ondertussen gewoon. De luchthaven is een economische pool die veel inwoners tewerkstelt. We moeten optimaal samenwerken met de luchthaven, in goed nabuurschap.

Brussels Airport kan/mag “uitbreiden” in haar werking, want extra capaciteit is goed voor de tewerkstelling. Maar binnen de fysieke grenzen van de huidige luchthaven en zonder dat het extra overlast bezorgt aan de omwonenden. Dus een verlenging van 25L, maar ook een verlening van de taxibaan is een absolute NEE voor KLAVER-NVA. Ook het optimaliseren van het baangebruik heeft gevolgen en is dus geen oplossing.

De oplossing voor het probleem “Brussel” moet niet in de schoenen van de omwonenden geschoven worden. Er is geen capaciteitsprobleem, maar een piekprobleem. Van zodra iedereen terug over Brussel mag vliegen zonder torenhoge boetes te krijgen, zal dit al een wereld van verschil maken. Ons dorp en de Vlaamse Rand moeten de piekproblemen niet oplossen.  

De belofte van het creëren van 40.000 extra jobs is een absolute fabel. Momenteel zien we vooral bedrijven - die in de rand van de luchthaven hun kantoren hebben - verhuizen naast de tarmac. Zie Deloitte & Touch, Microsoft, KPMG, …

De inwoners van Steenokkerzeel hebben zelden geklaagd over vorige initiatieven, maar genoeg is genoeg ! En nee, een uitbreiding is niet “noodzakelijk”, ze dient enkel om de vliegbewegingen in de spitsuren te verhogen en zo de aandeelhouders van de luchthaven (naast de Belgische staat veelal buitenlandse firma’s en investeringsgroepen) nog meer te laten verdienen.

Zo hopen we ook de bedreiging voor Humelgem tegen te houden. In het masterplan 2040 zou een deel van Humelgem onteigend worden. Dat is absoluut ontoelaatbaar. Net als de 18 meter hoge muur die ze willen bouwen tussen de nieuwe landingsbaan en de Humelgemse huizen. De waardevermindering van de eigendommen is nu al voelbaar. Niets raakt nog verkocht. Niet ok. Humelgem moet leefbaar blijven en geen 2de Doel worden! 

Met een uitbreiding zou het geluidsniveau ook stijgen met 4 decibel. Dat is meer dan een verdubbeling ! Op festivals en feesten moet het geluidsniveau beperkt worden, maar voor de luchthaven geldt dit niet ? Consequent blijven federale/Vlaamse regering !

Isolatiepremies zijn ook niet de oplossing, want wat als je met je ramen open slaapt in de zomer ? Of als je wil genieten van je tuin ? Het is interessanter om vliegtuigen met een hogere geluidsoverlast zwaardere taxen op te leggen, zodanig dat deze hier minder snel zullen landen en maatschappijen hun geluidsarmere vliegtuigen inzetten op onze luchthaven.

Daarnaast hangen er aan een uitbreiding ook een aantal milieu-gerelateerde gevolgen. Zo zal er een verhoogde waarneming zijn van fijn-stof en is er nu al watervervuiling vastgesteld in onze waterlopen ten gevolge van de de-icing op de vliegtuigen.

Het opmaken van een vliegwet door de federale regering zal hier voor de nodige zekerheid zorgen. Een vliegwet die geldt voor heel het land, zodat Brussel geen regels en boetes kan opleggen die een negatieve impact hebben op het vliegverkeer in de Vlaamse randgemeentes. De Vlaamse regering heeft alvast een belangenconflict ingeroepen en ook verschillende gemeentes, waaronder ook Steenokkerzeel onder leiding van onze burgemeester Kurt Ryon, zijn al naar de rechter gestapt. Dat is goed, maar er zal meer nodig zijn om deze commerciële gigant en zijn plannen tegen te houden. KLAVER-NVA blijft alles nauwgezet opvolgen en zal reageren waar nodig.

Een aanpassing van de mobiliteit rond de cargo zone dringt zich op. Zo hebben wij al meerdere malen aan BAC (uitbater luchthaven) gevraagd om een truckparking te voorzien, zodat de vrachtwagens niet in onze straten komen parkeren. De wegeninfrastructuur kan de huidige bezetting al niet aan, wat zal dat geven bij een uitbreiding van luchthaven en cargo?

KLAVER-NVA is voor de luchthaven, wij willen zeker in dialoog gaan met de uitbaters. Om zo toe te werken naar oplossingen die positief zijn voor dorp én luchthaven. Overleg op een constructieve en échte manier, dus niet via de farçe die FORUM 2040 is, het overlegplatform dat de BAC zelf in het leven riep, maar waar de samenstelling zorgvuldig gebeurde zodat er amper kritische stemmen in het overleg aanwezig waren, buiten onze burgemeesters, die ze niet konden weigeren.

 Naar Boven 

4. Trage Wegen

Eén van onze programmapunten in 2012, waar we de afgelopen 6 jaar veel energie hebben in gestopt. Jaarlijks is er 60.000 € geïnvesteerd en voorzien om trage wegen te heropenen of te herwaarderen. Zo zijn sinds 2013 de Perkstichelweg, Snijsselsbosweg, Boektkerkweg, Groen Grachtweg, Meulekensweg en buurtweg nr 15, inclusief loopomloop, met succes aangepakt.

Via een prioriteitenlijst, opgesteld door de inwoners op de talrijke participatieavonden, valt de keuze op de trage wegen die we onder handen nemen. Maar het werk is nog niet af, dit thema is dan ook legislatuur-overschrijdend. Het actieplan loopt momenteel tot 2030.

We zorgen ook voor een goede combinatie van deze paden met fiets- en voetpaden, zodoende dat iedereen makkelijk en op een veilige manier zijn bestemming kan bereiken, zonder de auto te gebruiken.

Ook hier spelen we met het idee om een peter- en meterschap in te voeren qua onderhoud van de wegen. Want het onderhoud vraagt veel werk, we moeten dit blijven opvolgen. Ook het organiseren van een “Week van de drol” om het probleem van de hondendrollen aan te kaarten, is een optie.

Download Trage Wegenkaart 

 Naar Boven 

5. Cultuur

In 2012 maakten we de belofte om de gemeente meer te laten bruisen. Naar onze mening zijn we daar in geslaagd. “Steenokkerzeel Zingt” is elk jaar een overweldigend succes terwijl “Steenokkerzeel Zomert” de vakantieperiode afsluit. De verschillende edities van Open Monumentendag waren schoten in de roos (Witloof in Humelgem, de Middeleeuwen op het Kasteel Ter Ham, de toeristenbussen, de geschiedenis van de cafès, …), de Week van de Amateurkunsten was elk jaar weer verrassend (beschilderde deuren, Recyclage Kunst, …) , de kerstmarkt werd nieuw leven ingeblazen en de grote dorpsfeesten (Wintervuur Perk, Sint-Maartensvuur Melsbroek, …) lokten jaarlijks talloze inwoners.

Deze dorp-projecten zijn mede mogelijk door de financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Straatfeesten hebben al langer recht op een subsidie, door een aanpassing van het reglement hebben de grote dorpsfeesten ook recht op een projectsubsidie van 500€ per evenement.
Daarnaast werd de uitleendienst uitgebreid, zodat de verenigingen nog meer materiaal van de gemeente kunnen gebruiken. Al blijven wij ijveren dat de uitleners ook gebruik kunnen maken van bepaalde benodigdheden qua elektriciteit zoals een grote verdeelkast of zware kabels.

Gemeenschapscentrum De Corren is 7 dagen op 7 in gebruik. Naast eetdagen en optredens van onze verenigingen, zorgde de cultuurdienst er voor dat grote namen zoals Raymond van het Groenenwoud, Nathalie Meskens, Philippe Geubels en vele andere op het podium stonden. In De Camme kon iedereen meermaals per jaar kunst met een grote K gaan bewonderen, met als uitschieter de tentoonstelling van Ulrike Bolenz op het kasteel Ter Ham. Ook hier staan in de nieuwe legislatuur alvast een aantal mooie namen op de agenda.

Het ledenaantal van de bibliotheek nam toe. Naast de vriendelijke bediening, werd de bib ook heringericht, zodat het nog aangenamer is om er te vertoeven. En we surfen mee op de digitale vernieuwing door de aankoop van e-readers, waardoor het ruime aanbod op verschillende wijzen kan geconsumeerd worden.

Ook op cultureel vlak ligt er nog werk op de plank. Fase 3 van De Corren zal er voor zorgen dat er nog meer vergaderzalen ter beschikking zijn of een creatieve invulling kunnen krijgen (vb workshops kunst of muziek). Al willen we er ook voor zorgen dat elke deelgemeente een eigen zaal behoudt voor feesten onder de kerktoren. Zeker voor de fanfares en harmonieën is het belangrijk om de nodige muzieklokalen te kunnen gebruiken in eigen dorp. Ook de toneelverenigingen (oa TWK en de Komediantjes) verdienen onze volledige steun.

De samenwerking Komee (met Machelen en Haren) kan nog geoptimaliseerd worden, een samenwerking met het Bolwerk in Vilvoorde is een droom. En het verder digitaliseren van de communicatie rond de gemeentelijke culturele evenementen is een werkpunt.

De uitdaging ligt in het feit dat we iedereen mee aan boord moeten krijgen. Jongeren overtuigd krijgen van de meerwaarde van cultuur, is niet altijd makkelijk. Ook voor anderstaligen blijven we drempelverlagend werken, zodat ook zij kunnen mee genieten van het brede aanbod.

 Naar Boven 

6. Middenstand

Lokale economie in Steenokkerzeel is geen makkelijk verhaal. Zeker niet in de deelgemeentes Perk en Melsbroek, waar nog amper aanbod is. Het inplanten van verschillende grootwarenhuizen op ons grondgebied heeft tot gevolg dat inwoners sneller daar zullen winkelen dan bij onze lokale handelaars.

Al is KLAVER-NVA er van overtuigd dat de lokale economie een goede aanvulling kan zijn op de grote ketens. Een beenhouwer vlak naast een supermarkt, kan een meerwaarde zijn, indien zijn koopwaar van goede kwaliteit is. Ja, we doen die extra inspanning voor lekkere pensen of verse pistolets. De grote winkels zorgen voor meer beweging in het centrum, daar moet de middenstand op inspelen.

Het is positief dat de Raad van Lokale Economie nieuw leven is ingeblazen. Zij kunnen mee nadenken over deze thema’s en met nieuwe initiatieven en ideeën komen om de lokale handelaars te ondersteunen.

De braderie en de kerstmarkt zijn alvast goede initiatieven om zichzelf in de kijker te zetten. Maar er is zeker nog progressiemarge, de raad moet de middenstand samen brengen, zodat punten kunnen besproken worden en onze handelaars vanuit hun ervaring nuttige tips kunnen geven. We hebben een netwerk van handelaars nodig, die elkaar versterken.

Wat is de toekomst van de lokale economie ? Naast de gebruikelijke bakker, kapper, apotheker en krantenwinkel, is een aanbod van niche-producten, die een zeer specifieke aanpak vergen, een optie. Zoals een stoffenwinkel of een nagelstudio alvast bewijzen.

Het beleid moet er voor zorgen dat de lokale economie ook in optimale omstandigheden kan werken. Een goede mobiliteit rond de handelskernen, voldoende parking, … is een extra lokmiddel voor potentiële klanten. Winkelen in eigen gemeente is trouwens makkelijk, gezellig en vooral milieubewust !

Ook initiatieven zoals 'Met belgerinkel / Strap mee naar de Winkel”, of een waardig alternatief, helpen inwoners de weg naar onze lokale handelaars te vinden. Het invoeren van een S-cheque, waarmee je makkelijk in Steenokkerzeel kan betalen, staat op onze agenda. Ook een middenstandsfolder/kaart met een overzicht van het aanbod, is een meerwaarde, zeker voor de senioren die niet thuis zijn in het online aanbod. En waarom organiseren we geen “Dag-van-de-middenstand” ter promotie van onze lokale economie ?

Al mogen we onze ogen niet sluiten voor de opkomst van de webwinkels. Deze trend is niet te stoppen, dus moeten we mee. Net als het aan huis leveren van aankopen. De markt verandert, de overheid moet mee in zijn regelgeving, zodoende dat we geen scheef getrokken situaties krijgen.

Ook starters moeten ondersteund en gestimuleerd worden. Wie bijvoorbeeld een buurtwinkel wil starten, moet alle steun krijgen waar mogelijk.  En lokale economie draait niet enkel om de winkels die zichtbaar zijn. Het creëren van KMO-zones, waar plaatselijke bedrijven terecht kunnen, is een plus. Steen III in Melsbroek is hiervan een goed voorbeeld, een aantal bedrijven uit 1820 hebben daar een nieuw onderkomen gevonden.

Een opfrissing van de zondagsmarkt is nodig. De markt moet terug vol staan, zodat de bezoekers graag blijven komen. Wil dit zeggen dat alles moet wijken voor onze markt ? Nee, de kramen kunnen absoluut eens op straat staan, als er festiviteiten op het plein plaats vinden. Maar we beseffen dat de zondagsmarkt een troef is, die tot ver buiten de gemeentegrenzen reikt, die we moeten koesteren.

 Naar Boven 

7. Veiligheid

Een leefbare gemeente is een veilige gemeente. Mede doordat Steenokkerzeel in de nabijheid van Brussel ligt, is veiligheid sowieso een belangrijk thema. Deze legislatuur hebben we al verschillende maatregelen genomen om het veiligheidsgevoel bij onze inwoners te verhogen.

Een schild van ANPR-camera’s rond 1820, dat via nummerplaatherkenning verdachten kan opsporen, bewees alvast zijn nut tegen inbraken en diefstal. Dit in combinatie met de DARK-acties van de politie en de verschillende BIN-netwerken (Buurt Informatie Netwerk in Melsbroek en Zonnebos/Duistbos) die onze gemeente rijk is. Be-Alert is beschikbaar, zodoende dat je tijdig verwittigd wordt van verschillende soorten van dreiging.

Initiatieven kunnen ook groeien vanuit de bevolking, al springt de gemeente financieel bij om de jaarlijkse kost per lid te financieren. Maar het kan ook via What’s App, in het Velleken/Vlierke wordt op deze manier de buurt in het oog gehouden. Samen zien we meer, dat is het basisidee.

Daarnaast willen we de EHBO-cursussen die de gemeente aanbiedt, uitbreiden naar alle verenigingen, leraars, gemeentepersoneel, … zodat iedereen op een gepaste manier kan reageren indien nodig.

Ook hier hebben we geïnvesteerd in het personeel. Een nieuwe korpschef, een samenwerking qua politiepermanentie met naburige politiezones, een vlugge bijstand van de federale helikopter vanop de luchthaven van Melsbroek (ja, we hebben ook voordelen aan de luchthaven) en de aanstelling van een intergemeentelijke noodplanambtenaar, moeten zorgen dat de nodige veiligheidsprocedures geoptimaliseerd worden. 

 Naar Boven 

8. Mobiliteit

Er zijn informatiesnelheidsborden aangekocht, die duidelijk aangeven hoeveel de toegelaten snelheid bedraagt. Een optie is om deze op vaste locaties in onze gemeente te plaatsen, daar waar we weten dat de snelheid van het verkeer een probleem is. De aankoop van nieuwe flitscamera’s is geen populaire maar wel een nodige investering. Dit in combinatie met mobiele flitsteams van de politie, om de overtreders te beboeten en hopelijk zo te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ook het invoeren van trajectcontroles op de steenwegen is een toekomstige optie.

We blijven investeren in veilige fiets- en voetpaden, die we op een goede manier moeten onderhouden, inclusief het voorzien van de nodige fietsenstallingen, onder andere aan de bushaltes. 2 fietsstraten - Walenbaan en de Hondenbergweg in Perk - zijn een mooie aanvulling hierop. Ook het zetten van sluizen en paaltjes op de uiteindes van padjes tussen straten, zorgen ervoor dat fietsers niet op volle snelheid de straat komen opgevlogen. Het trage wegen-netwerk zorgt voor een veilige verbinding tussen thuis en school. Het fietsen wordt zo op een positieve manier gepromoot.

We zetten ook actief in op de verkeersopvoeding van de jeugd. Het intensieve gebruik van het verkeerspark naast het politiekantoor voor verkeerseducatie in samenwerking met de lokale scholen, vaste signalisatieborden voor het fietsexamen voor 12-jarigen, zodat er ook geoefend kan worden buiten de schooluren, zijn hiervan mooie voorbeelden. Je kan ook een zebrapad-examen volgen via de Vlaamse Scholen Vereniging (VSV).

Initiatieven die zeker uitbreiding moeten krijgen. Zo hebben de Perksesteenweg en de Kortenbergsesteenweg nood aan nodige veiligheidsmaatregelen om ook daar de doorgang van de trage weggebruiker veilig te maken. Sluipverkeer is een problematiek die ook in Steenokkerzeel gekend is. Via mobiliteitsmaatregelen, onder andere het invoeren van Zone 30 in Melsbroek, verkeersdrempels in de Kerkdreef in Perk en ingrepen op de Mulslaan/Van Frachenlaan, proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. Al kunnen we daar de hulp van Agentschap Wegen en Verkeer gebruiken, zij kunnen zorgen voor een vlottere doorgang van de grote steenwegen in onze gemeente, waarvoor AWV (gewest) verantwoordelijk is. 

Aan de scholen komen “Octopuspalen” (zoals op de Van Frachenlaan aan school Ter Ham), een eerste stap in de heraanleg van de schoolomgevingen. Zo is er in Steenokkerzeel een “Knuffelzone” aan de achterkant van Ter Ham en zal de omgeving rond Tilia in Melsbroek aangepakt worden.

 Naar Boven 

9. Openbare Werken

De Damlaan, Breemstraat, Verdeyenstraat, Kampenhoutsesteenweg en de 1ste fase van de Tervuursesteenweg kregen een verplicht gescheiden rioleringsstelsel en tegelijkertijd brede, veilige fiets- en/of voetpaden. De Steenbeekweg, Boektsestraat, Mastboomlaan, Tichelenberg, een deel van de Kortenbergsesteenweg (met nieuw voetpad) en Moorbosstraat staan op de planning.

In het najaar zal de 2de fase van de Tervuursesteenweg starten, waardoor je via een vrij liggend fietspad op een veilige manier van Perk naar Elewijt zal kunnen rijden. Ook de Perksesteenweg moet een nieuw fietspad krijgen. De Roekensstraat en de Steenwagenstraat kregen een nieuw voetpad. Van Frachenlaan, Mulslaan, Esdoornlaan, Acacialaan, Kanadalaan, Machelsesteenweg werden voorzien van een nieuwe asfaltlaag en rioolkolken en nieuwe goten waar nodig. De Perpetstraat en de Gilllijnstraat zijn de volgende op de planning voor een nieuw voetpad. In de Kerdreef en de Moorbossstraat kwamen er verkeersremmers, die hun nut bewijzen, zodoende dat we deze ingrepen ook in andere straten moeten bekijken. Zo zal de zone op en rond de Damlaan er voorzien worden van een proefproject met verkeersremmende maatregelen.

In Melsbroek werd de Wylder verbreed, zodat de bezoekers van voetbal en jeugdhuis op een veilige manier tot op hun bestemming raken. En via de pers heb je zeker de maatregelen in de Lesagestraat kunnen volgen (zone 30, bloembakken/flessenhalzen en een proefproject ANPR-camera’s)

Het centrum van Perk is een beschermd dorpsgezicht, maar wordt doorkruist door een steenweg, wat de staat van het wegdek niet ten goede komt. Dit is een verantwoordelijkheid van het gewest, waar we blijven op hameren om dit op een fatsoenlijke manier aan te pakken.

Ook het patrimonium heeft onze zorg nodig. De kerkhofmuur in Steenokkerzeel is vernieuwd, ook deze in Perk zal een herwaardering krijgen. De schoolomgeving rond Tilia is gepland en de heraanleg van de parking aan school Piramide en een extra parking aan het kerkhof van Steenokkerzeel passen in de mobiliteitsmaatregelen van centrum Steenokkerzeel.

 Naar Boven 

10. Ruimtelijke Ordening

Vlaanderen raakt vol. Daarom moet er beredeneerd en zuinig worden omgesprongen met de beschikbare ruimte, zodat we een aangename leef- en woonomgeving behouden. Open ruimtes dienen beschermd te worden om zo het landelijke karakter te behouden.

Daarom juicht KLAVER-NVA de betonstop toe, die de verstening en verstedelijking van ons dorp mee tegen houdt. In Melsbroek lopen de laatste 2 dossiers om appartementen te zetten, waarna we liefst stoppen wegens oververzadiging. We hebben ook gekozen voor een kernverdichting, waardoor in bepaalde huizen meer dan 1 gezin kan wonen of aan co-housing kan gedaan worden, om zo de open ruimtes in onze dorpen te behouden.

Het tegenhouden van het project Den Achtergael in Melsbroek, is hier een mooi voorbeeld van. Het opmaken van een RUP voor Melsbroek dringt zich op, zodoende dat de mogelijkheden en beperkingen voor de toekomst duidelijk zijn. We willen dat ons dorp dorps blijft, het mag geen voorstad van Brussel worden. Daarom dat wij bijvoorbeeld ook geen fan van nachtwinkels zijn.

Eén van de belangrijke beslissingen qua ruimtelijke ordening deze legislatuur is het invoeren van de verplichting om 2 parkeerplaatsen te creëren bij nieuwbouw van huis of appartement. Garages worden té veel gebruikt als stockageruimte en auto’s worden op straat gezet wat de mobiliteit niet ten goede komt.

De afgelopen 6 jaar hebben we ook een aantal Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP) opgemaakt. Den Dam, Ter Ham, Steen 3, de zone rond de voetbal in Perk en de politiezone krijgen een eigen RUP waarbinnen bepaalde beslissingen (op lange termijn) werden vast gelegd. Zo is Den Dam recreatiezone geworden, zodat voetbal, tennis en petanque daar samen gehuisvest blijven en zorgen we ervoor dat er in Perk geen bebouwing kan komen en het mooie open zicht op veld en kasteel behouden blijft.

Op administratief gebied is er veel veranderd. De ontvoogding van de dienst Ruimtelijke Ordening en de invoering van de omgevingsvergunning is een feit. De stedenbouwkundige aanvraag én de milieuvergunning zijn nu gebundeld in 1 aanvraag, die digitaal kan ingevoerd worden.

Twee dossiers die op tafel liggen voor de volgende legislatuur zijn de toekomst van onze boerderijen en het kerkenbeleidsplan. Wat kan er gebeuren met landbouwbedrijven die leeg komen te staan en die vaak in een overgereguleerd agrarisch gebied staan, waardoor het aantal opties momenteel zeer beperkt is. In samenspraak met de provincie, zoeken we hier naar oplossingen en opportuniteiten, zodat deze mooie hoeves niet komen te vervallen.

Ook onze kerken moeten een andere invulling krijgen dan pure liturgie. De gebouwen zijn beschermd, de activiteiten binnen staan open voor frisse ideeën. Al vragen we hier ook de nodige flexibiliteit van onze kerkfabrieken om over deze nieuwe opportuniteiten na te denken, die ten dienste van de gemeenschap moeten staan. Een fitnesscentrum, bibliotheek of hotel, de voorbeelden zijn er in andere gemeentes. Het kan, maar mag het van iedereen ? Of houden sommige halsstarrig vast aan een idee-fix gebaseerd op hoe het vroeger was ? Ambitieus zijn binnen een constructief overleg tussen de verschillende partijen, is hier een goede leidraad.

 Naar Boven 

11. Seniorenbeleid

Senioren zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Iedereen leeft langer, de ouderen zullen talrijker zijn dan de jeugd. Ofwel zijn ze nog actief, dienen we ze mobiel te houden en continu te activeren. Ofwel zijn ze hulpbehoevend en moeten we vanuit de gemeenschap assistentie voorzien.

Al kunnen actieve senioren andere senioren steeds helpen, mogelijks gecoördineerd vanuit de gemeente. Een goed werkend sociaal netwerk en een uitgebreid verenigingsleven zijn nuttige instrumenten, waar je kan werken aan de nodige zorg. Zeer belangrijk om iedereen te integreren, zodat het sociaal contact behouden blijft, vermits eenzaamheid een onderschatte problematiek is. De vraag is: vanaf wanneer ben je een senior ? 65+ of reeds vroeger ? Hangt dit af van persoon tot persoon ?

Vanuit het bestuur proberen we senioren zo lang mogelijk thuis te laten blijven: ondersteunende diensten zoals poets- en klusjesdienst maken dit mogelijk. Ook het voorzien van voldoende assistentiewoningen is een must - we klokken binnenkort af op 108 stuks, zowel overheids- als privé-initiatieven - net als het faciliteren van het kangoeroe-wonen, al moet er een klik zijn tussen jong en oud. Wel opletten dat de huurprijs van deze wooneenheden betaalbaar blijft, inclusief nodige indexering. Te grote woningen zijn voor niemand nuttig. Het aanbod moet aangepast worden aan de maatschappelijke realiteit.

Soms zijn bepaalde ingrepen ook niet moeilijk. Het plaatsen van zitbanken in de dorpen bevordert het sociaal contact en voorkomt eenzaamheid. Een wandelparcours op maat van senioren zorgt dat ze blijven bewegen en langer gezond leven.

Ook de seniorenactiviteiten moeten een goede omkadering krijgen, al dan niet op vrijwillige basis, door bijvoorbeeld de accommodaties qua toegankelijkheid af te stemmen op onze ouderen. Al is het betrekken van andere bevolkingsgroepen zoals de jeugd of sportievelingen ook belangrijk. Alles op elkaar afstemmen dus. Zo zou de cafetaria in de Zilveren Esdoorn extra invulling kunnen krijgen, om de bewoners meer sociaal contact te bezorgen. Kortom: zorg in eigen dorp is zéér belangrijk.

Mantelzorgers kunnen hierbij helpen. Mensen die voor hun hulpbehoevende naasten zorgen, ondersteund door vorming en toelages. Dit verhoogt de sociale cohesie. Al is een evaluatie van het systeem van tegemoetkomingen nodig om misbruiken te voorkomen.

Het lokaal dienstencentrum Omikron heeft momenteel zijn basis in Melsbroek, een uitbreiding van hun werking en locaties moet bekeken worden. Het woonzorgcentrum heeft een goede werking, maar de integratie in de gemeente en de samenwerking met het OCMW, wat ook geldt voor Floordam, kan nog verbeterd worden.

Het OCMW heeft de warme maaltijden afgeschaft, een kwalitatief alternatief is nodig, onder andere in de assistentiewoningen. Het Sociaal Huis moet zorgen voor meer hulp, wetende dat het aantal senioren in onze gemeente nog steeds stijgt.

De sociale aanspreekpunten in onze gemeente zijn té versnipperd. Waar moet je naar toe met welk probleem ? Door de inkanteling van het OCMW (gepland in 2019), zal de samenwerking tussen gemeente en sociaal huis beter op elkaar afgestemd zijn.

Het openbaar vervoer is belangrijk om de ouderen de mogelijkheid te geven om op een makkelijke manier te raken waar ze willen zijn. Zo is de bereikbaarheid van Omikron in Melsbroek ondermaats. Ondanks meerdere vragen aan De Lijn is hier spijtig genoeg nog geen oplossing voor gevonden. Ook het uitbreiden van de vrijwilligerscentrale met chauffeurs is een optie. Vrijwilligers zijn sowieso een steunpilaar in de seniorenwerking, waarvoor dank ! Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van onze gebouwen optimaal is.

De MS-kliniek is een gekend gegeven. Deze wordt uitgebreid met een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) waar ingezet zal worden op integratie van de patiënten in het dorpsleven met lokale vrijwilligers die hierbij helpen. De gemeenschap in Melsbroek staat hiervoor open, al moeten we wel rekening houden met onder andere de mobiliteit in deze kleine dorpskern.

Wat het initiatief ook is, het bekend maken van nieuwe initiatieven aan de bevolking is noodzakelijk. Dit kan via brochures en info-avonden, vermits niet iedereen mee is met de digitale informatieweg. Ook het memorandum van de seniorenraad zal meegenomen worden in ons beleid. Steenokkerzeel is een zeer warme en sociale gemeente, we moeten dit zo houden !

 Naar Boven 

12. Sport

Sporten is belangrijk. Het is goed voor je gezondheid en verbetert de levenskwaliteit. Daarom dat we in Steenokkerzeel ook veel belang hechten aan het sportaanbod. Zo is er na de bevraging van de bevolking in het begin van deze legislatuur, geopteerd om het aantal sportkampen uit te breiden in samenwerking met vzw Sportlief.

Een goede sportinfrastructuur is belangrijk. De sportzalen in de scholen, die gemeentelijke eigendom zijn, hebben nood aan een opwaardering, via subsidies van Sport Vlaanderen, al voorzien we hiervoor ook de nodige gemeentelijke budgetten. Dat is nodig zodat clubs daar hun sport kunnen beoefenen, vermits in de sporthal de vraag groter is dan de beschikbare uren. Een nieuwe vloer in Tilia en nieuwe inkleding via subsidie in Piramide zijn mooie voorbeelden. Ook de relighting van sporthal Hertblock zorgt niet alleen voor een besparing, maar ook voor betere sportomstandigheden.

Ook de voetbalclubs kregen hun deel. Via een samenwerking met Brussels Airport Company geniet FC Melsbroek van een recente infrastructuur met nieuwe kantine, kleedkamers en velden. KSVO Steenokkerzeel speelt vanaf vorige zomer op een kunstgrasveld, wat veel meer opties geeft qua gebruikscapaciteit en veel minder weersgevoelig is. Bij FC Perk werd het 3de veld voorzien van verlichting, zodat de trainingsuren uitgebreid konden worden. Al is KLAVER-NVA nog steeds vragende partij voor een fusie op korte termijn, eventueel verdeeld over 3 locaties.

De invulling en uitwerking van project Den Dam, waar KSVO, Tennisclub Den Dam en de petanqueclub hun thuis zullen vinden, is een project dat opgestart is en zal gefinaliseerd worden in de volgende legislatuur. Ook synthetische velden, de toekomst in het voetbal, voor FC Perk en FC Melsbroek liggen op tafel.

Maar er is ook aandacht voor de recreatieve sporter, die niet in clubverband sport. Zo hebben we in Melsbroek een loopomloop aangelegd, in samenwerking met Sport Vlaanderen, een Finse piste zit in de pijplijn. En waarom zouden we, naast de talrijke speelpleintjes, geen werk maken van sportparkjes, waar iedereen zijn gading kan vinden ? Of een fit-o-meter rond de sporthall ? Een zwembad is dan weer een (te) dure investering voor een gemeente, dit moet intergemeentelijk aangepakt worden of uitgebaat door de Vlaamse overheid.

Het wegvallen van het decreet (ook voor jeugd en cultuur) had tot gevolg dat er 5% minder budget voorzien werd vanuit de hogere overheid, maar heeft wel als voordeel dat we de voorwaarden tot subsidiëring zelf mogen bepalen. In 2016 werd het sportsubsidiereglement al herbekeken en aangepast, het is de bedoeling om in de volgende legislatuur de subsidie van onze sportverenigingen nog te optimaliseren, zodat deze beter afgestemd is op de werking van de clubs.

De regiowerking ging ter ziele, vermits de provincies niet meer bevoegd zijn voor sport. Deze samenwerking stond in voor onder andere de uitstappen naar Blankenberge en Durbuy en tal van activiteiten voor jeugd, senioren en mindervaliden. Er is dan ook beslist om de regiowerking zelf verder te zetten met de ons omliggende gemeentes. Ook hier krijgen we nu meer vrijheid om het aanbod af te stemmen op de vraag, zonder inmenging van provincie of Sport Vlaanderen.

 Naar Boven 

13. Financiën

Hoe je het ook bekijkt, het financiële luik blijft de basis van alles. Er moet steeds doordacht omgegaan worden met belastinggeld, zonder persoonlijke invloed van mandatarissen of politieke fracties die voor eigen succes gaan.

Al heb je voldoende budget nodig om projecten uit te voeren. Lijvige dossiers zoals de school van Perk, de jeugd- & speelpleinlokalen, assistentiewoningen, sportinfrastructuren, parkings, inkanteling OCMW, … nemen een hap uit het budget, maar zijn nodig om de goede werking van onze gemeente te garanderen. Al geven we toe dat we in al ons enthousiasme bij de start van deze beleidsperiode wat ambitieus zijn geweest en dus niet alles konden realiseren, wat wel een positieve invloed heeft op het budget, vermits dat geld niet is uitgegeven.

In het begin van deze legislatuur hebben we – op advies van de financiële dienst – de opcentiemen verhoogd van 900 naar 1050, wat nog steeds een goed Vlaams gemiddelde is. Dit wil zeggen dat mensen met een eigendom, dus ook de bedrijven op ons grondgebied, meer belastingen betalen. Later in de legislatuur, toen we een beter zicht hadden op de financiën, hebben we de personenbelasting verlaagd van 7% naar 6.7%. Dit had een invloed op de verlaging van de belastingdruk bij alle inwoners. Een bewuste keuze: een belastingverlaging voor iedereen, een verhoging voor diegenen met een eigendom, waaronder onder ander de luchthaven gebonden activiteiten..

Wij spreken ons niet uit over de belastingen in de volgende legislatuur, al is het duidelijk dat niemand graag de belastingen verhoogt. Maar zij die beloven om de belastingen te verlagen, kunnen dat niet garanderen. Bepaalde beslissingen van de hogere overheid (bv inkanteling OCMW) zullen een invloed hebben op de gemeentekas, waardoor er soms minder leuke beslissingen moeten genomen worden op budgettair vlak. Al heb je verschillende alternatieven om op zoek te gaan naar budget, voor Klaver-NVA is een belastingverhoging steeds de allerlaatste optie.

In het meerjarenplan hebben we ook een aantal opbrengstmogelijkheden gecreëerd. Van zodra de Chiro van Perk verhuisd is naar het nieuwe lokaal aan de voetbalvelden, kan de verkoop van de pastorij van Perk bekeken worden.  Ook de leningslast van de gemeente werd drastisch afgebouwd. Op lange termijn is dit financieel voordelig. En het geeft ons ook de mogelijkheid om terug te lenen indien nodig. De welbekende taxshift zal pas tegen 2020 voelbaar zijn.

 Naar Boven 

14. Communicatie en Informatie

Een goed geleide gemeente heeft nood aan een democratisch bestuur dat op een open en eerlijke manier communiceert. Zo kan je ook een klantvriendelijke dienstverlening aanbieden aan de inwoners. Met recht voor ieder zijn mening, waar meerderheid en oppositie respect hebben voor elkaar.

Inspraak staat voorop. Daarom dat we veel tijd investeren in infomomenten, waar burgers hun mening kunnen ventileren. Ook de adviesraden spelen hier een belangrijke rol, naar hun advies zal steeds geluisterd worden en indien het advies niet gevolgd wordt, zal dit steeds duidelijk beargumenteerd worden.

Op gebied van communicatie en het informeren van de burgers en personeel zijn er grote stappen gezet deze legislatuur.

Den Beiaard, het gemeentelijke infoblad, kreeg een totale gedaanteverwisseling. We evolueren naar een magazine, waar gemeentelijke informatie afgewisseld wordt met luchtigere onderwerpen, veel foto’s en human intrest. Zo is alles overzichtelijker, leesbaarder. Het is geen saai politiek blad meer.

“Steenokkerzeel Steengoed” is de slagzin, die verwerkt zit in het nieuwe gemeentelijke en kleurrijke logo. Ook de website werd vernieuwd, gebaseerd op de kleuren van ons nieuwe logo. Elke dienst bezit zijn kleur, dewelke wordt gebruikt in alle communicatie, zodat je weet welke dienst communiceert. Op termijn zullen we het e-loket integreren, zodat je bepaalde zaken online kan regelen en niet meer naar het gemeentehuis moet komen.

Steenokkerzeel stapte mee in het digitale verhaal door volop in te zetten op sociale media. Het kluwen aan Facebookpagina’s werd samen gebracht op de Steenokkerzeel Steengoed-pagina, waar je nu alle nieuws uit de gemeente kan volgen. Aangevuld met een extra pagina waar je de foto’s van sportkampen, speelpleinen en andere evenementen kan terug vinden. Wil je met de gemeente communiceren, dan kan dat via “Stien Okkerzeel” op Facebook.  Ook op Twitter en Instagram zijn we te volgen. Via het online participatieplatform Citizenlab kunnen inwoners dan weer hun mening kwijt over bepaalde projecten of mee kiezen welke richting het beleid moet uitgaan.

Dit alles is mede het gevolg van het aanwerven van een voltijds communicatieambtenaar, wat broodnodig was in deze tijden waar duidelijke communicatie héél belangrijk is. Valt het op dat we met Steenokkerzeel veelvuldig en op een positieve manier in de pers komen ? Ook de interne communicatie zal nog verder worden geoptimaliseerd met het opzetten van een intranet.

Naar de toekomst toe zijn er nog tal van mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Infoportieken vervangen door lichtkranten, bekijken wat we met WhatsApp kunnen, invoeren van een snelloket, … stilstaan is achteruit gaan, wij willen vooruit !  

 Naar Boven 

15. Toerisme

We geven het toe, het onderdeel toerisme hebben we wat stiefmoederlijk behandeld deze legislatuur. Het ontbreken van een ambtenaar voor toerisme speelt hier zeker een rol. Het is de bedoeling om toerisme volwaardig te integreren in de dienst Vrije Tijd.

Maar dat geeft als voordeel dat er nog tal van opportuniteiten op de plank liggen. Onze dorpen staan vol met mooie kerken, kastelen en andere gebouwen, je kan er uren wandelen en fietsen door de velden en de weides, gaan luisteren naar de beiaard, een tentoonstelling meepikken in De Camme, … We maken werk om dit op een gepaste manier te promoten en zo ook onze lokale handelaars een graantje te laten meepikken van de toeristen die onze gemeente bezoeken. De toeristische promofilm die we samen met de provincie hebben gemaakt, zal hier ook tot bijdragen. En waarom maken we geen B&B-pakket met als titel “Ontdek Steenokkerzeel !” ?

We zijn fier op de spotterplaatsen en de parking die we, samen met Brussels Airport Company, ontwikkeld hebben. Zo kunnen vliegtuigspotters eindelijk op een kwalitatieve, maar ook veilige manier hun hobby uitoefenen.

Een ambitieus project dat op tafel ligt, is de digitale ontsluiting van ons erfgoed, in samenwerking met de heemkring. Via een app zal je de gebouwen virtueel kunnen bezoeken, ook al zijn ze gesloten. In combinatie met een fiets- of wandeltocht en een frisse pint in één van de vele cafés, zal dit een schot in de roos zijn.

 Naar Boven 

16. Jeugd

Naast senioren is ook de jeugd een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Logisch dat we hier geen inspanning schuwen om positieve projecten voor of samen met hen te realiseren.

Een nieuwe jeugdconsulent bracht een frisse wind in de jeugdwerking. Dat zie je bij de invulling van de speelpleinwerking, waar thematisch gewerkt wordt. Maar ook de jaarlijkse paaseierenraap is een nieuw initiatief dat we - in navolging van scouts Perk - met de jeugdraad op poten hebben gezet.

De werking van de jeugdraad loopt terug op volle toeren. Zo kwam er een fuif- en securitybeleid en konden jongeren een opleiding volgen tot fuifcoach. De EHBO- en AED-opleidingen blijven we op regelmatige basis organiseren. Veiligheid voor alles ! En we stimuleren het vrijwilligerswerk, om zo een brug te slaan tussen jeugd en senioren.

Qua infrastructuur kreeg jeugdhuis Blizzard in Melsbroek een nieuw gebouw, vlak naast de voetbalvelden. Daar kunnen ze – weg van het centrum – hun activiteiten organiseren. Een grasveld en ruime parking zijn extra troeven. Ook zal eind 2018 de bouw van de nieuwe chiro- en speelpleinlokalen in Perk starten. Dat geeft ons de mogelijkheid om de speelpleinwerking op 1 locatie te organiseren, zodat de kinderen niet meer “naar school” moeten tijdens de vakantieperiodes. Ook het dubbele gebruik van het gebouw (chiro + speelplein) is een win-win situatie.

Andere jeugdbewegingen (chiro & scouts Steenokkerzeel en chiro Melsbroek), die niet in gemeentelijke gebouwen zitten, hadden recht op een subsidie van 60.000 € om hun lokalen op te frissen en aan te passen waar nodig. Een welgekomen cadeau, want elke jeugdvereniging in 1820 heeft hier gebruik van gemaakt. Scouts Perk kreeg dan weer nieuwe LED-verlichting in hun lokalen. De volgende legislatuur moeten we de ramen en verwarming vernieuwen. Ook voor de jeugd is een goede subsidieregeling belangrijk, zodoende dat ze voldoende centjes hebben om kinderen elke week een leuke namiddag te bezorgen.

Ook in de volgende legislatuur maken we werk van de verdere uitbreiding en vernieuwing van speelpleintjes op ons grondgebied. De Bebat-speeltuin is alvast een mooi voorbeeld. We bekijken ook hoe we meer jeugdfaciliteiten kunnen creëren. Een studieruimte in De Camme in de blokperiode, zodat iedereen rustig, maar in groep kan studeren, is een optie. En hoe kunnen we de jeugd warm maken voor cultuur, niet altijd een makkelijke opgave. Klaver-NVA vindt dan ook dat het Free Podium zeker moet blijven bestaan, al dan niet in zijn huidige vorm.

 Naar Boven 

17. Onderwijs

Het grootste project van deze legislatuur was natuurlijk de school van Perk. Na jarenlang gebakkelei, zijn we er in deze legislatuur in geslaagd om te starten met de bouw van 8 klaslokalen in de tuin van het klooster, de huidige school. Renovatie van het kantschooltje zorgt voor extra ruimte met onder andere nieuw sanitair. Van zodra de Perkse kinderen verhuisd zijn naar de nieuwbouw, planning is september 2019, zal de inrichtende macht (KOPS) met de renovatie van de oude gebouwen starten zodat we tegen 2020 een vernieuwde school hebben die terug voor jaren bruikbaar is om onze kinderen een mooie schooltijd te geven.

Het feit dat de gemeente dit project mee begeleidt, ondersteunt en financiert, past in het beleid van KLAVER-NVA, waar alle scholen en schoolgaande jeugd in onze dorpen op een gelijke manier behandeld worden. Het college van burgemeester en schepenen is het schoolbestuur van de gemeentelijke scholen, maar dat wil niet zeggen dat wij geen beleid voeren voor de katholieke scholen op ons grondgebied. Iedereen gelijke kansen, iedereen gelijk voor de wet, dat is de meest eerlijke methode.

De omgeving van Tilia in Melsbroek zal een nieuwe en veiligere indeling krijgen. En in Piramide is er dringend nood aan nieuwe lokalen om de containerklassen te vervangen. Het gebruik van het Sociaal Huis als schoolgebouw is zeker een snelle en budgetvriendelijke oplossing.

Ook het blijven promoten van het Nederlands via onze scholen blijft belangrijk. Spijtig genoeg horen we - vooral aan de schoolpoort bij de ouders - meer en meer andere talen. De school is één van de belangrijkste middelen om deze mensen te bereiken en het belang van de kennis van het Nederlands te promoten.

En onderwijs stopt niet bij de jeugd. In een steeds sneller evoluerende maatschappij is voortdurend bijleren een must. Levenslang leren dus. KLAVER-NVA wil dan ook aandacht besteden aan het onderwijs in de breedste zin van het woord.

 Naar Boven 

18. Fusies

Wij zijn geen voorstander van een fusie met andere gemeentes. Een opgelegde fusie vanuit de Vlaamse overheid komt naar onze mening onze dorpen niet ten goede. Dorpspolitiek staat dicht bij de bevolking en zorgt ervoor dat je kort op de bal kan spelen.

Dit heeft niets te maken met “postjes” pakken. Indien de gemeente te groot wordt, verlies je dit persoonlijke contact, de gezellige babbel tussen pot en pint.

Wel zijn we voorstander van een samenwerking over de gemeentegrenzen heen zoals we nu al doen voor de politiezone KASTZE, de sportregio, de noodplanambtenaar of het woonloket. Dat werkt goed, mits duidelijke afspraken én is kostenbesparend.

Met het afschaffen van de provincies hebben wij minder een probleem. Hun taken kunnen overgeheveld worden naar ofwel het Vlaamse niveau ofwel naar het gemeentelijke niveau, indien de nodige budgetten hiervoor voorzien worden door de Vlaamse overheid.

 Naar Boven 

19. Welzijn

Het welzijn van onze inwoners is belangrijk. Via het college van burgemeester en schepenen en onze afgevaardigden in de OCMW-raad en adviesraden volgen wij sociale projecten nauwgezet op. We ondertekenden ook de “Charter voor een gezonde gemeente”, waar de belofte werd gemaakt om gezondheid te integreren in het gemeentelijke meerjarenplan.

Zo zullen de nieuwe serviceflats aan de Zilveren Esdoorn niet enkel voor extra capaciteit zorgen, maar ook tot gevolg hebben dat de parking aan de bibliotheek eindelijk onder handen zal genomen worden. Met de verbouwing van de strijkwinkel naar een doorgangswoning zorgde deze bestuursploeg ervoor dat inwoners die nood hebben aan een tijdelijke woonst, hier terecht kunnen voor een gelimiteerde periode. Ook de nieuwe kinderopvang, opgestart door schepen Clemence Maes, in wijk Den Beiaard aan de kerk van Steenokkerzeel zal het tekort aan plaatsen deels oplossen.  Het gekende PWA-systeem kreeg een nieuw kleedje en heet voortaan “Wijk-Werken”, geleid door Haviland. In combinatie met een samenwerkingsovereenkomst met DAV (Dienst Aangepast Vervoer) en de Welzijnskoepel West-Brabant, zorgen deze instanties ervoor dat inwoners met vragen en noden bij hen terecht kunnen. 

We zorgden er ook voor dat er op cruciale plaatsen AED-toestellen (defibrilators) gehangen, zodat deze kunnen gebruikt worden indien er zich een noodgeval voordoet. Verenigingen en hun leden kregen een AED-opleiding, zodat ze deze toestellen correct gebruiken, want indien je een AED-toestel nodig hebt, is er meestal geen tijd te verliezen. En de vrouwelijke inwoners kunnen om de 2 jaar kiezen voor een mammografie, want regelmatige controle is belangrijk.

In het najaar tonen onze OCMW-mandatarissen hoe groot hun hart is door het belangeloos maken van kerstpaketten, waardoor ook zijn die het wat minder breed hebben een warme en gezellige kerst kunnen vieren. De kerstpakketten worden gevuld met giften van inwoners én met de opbrengst van de soepverkoop op de markt. Mensen die zich inzetten voor de sociale zaak worden trouwens jaarlijks gehuldigd. Kandidaten kunnen voorgedragen worden, inwoners kunnen dus zelf kiezen wie ze nomineren, en de winnaar mag een jaar lang pronken met de titel van “Meest verdienstelijke inwoner”.

Het grootse sociale project voor de nieuwe legislatuur is natuurlijk de inkanteling van het sociaal huis in de gemeente. Concreet wil dit zeggen dat de sociale diensten hun intrek zullen nemen in het gemeentehuis, waardoor inwoners op 1 adres terecht kunnen met verschillende vragen. Dit zal ons ook de mogelijkheid geven om de werking van het OCMW nog beter op te volgen en ervoor te zorgen dat het sociale aanbod nog duidelijker gecommuniceerd wordt naar zij die het nodig hebben. Want de ervaring leert ons dat niet iedereen op de hoogte is van de middelen waar je van kan gebruik maken indien nodig.

 Naar Boven 

20. Vlaamse Aangelegenheden

KLAVER-NVA vindt het belangrijk om het Nederlands blijvend te promoten in onze gemeente. De anderstalige inwoners moeten gemotiveerd worden om Nederlands te leren. Als basis voor een goede integratie én het verhoogt de kans op een job. Vrijwilligers, die het integratieproject succesvol hebben afgelegd, kunnen fungeren als rolmodel.

De Nederlandse lessen worden momenteel deels in Vilvoorde en deels in Steenokkerzeel gegeven. Jaarlijks krijgen 5 à 10 anderstalige inwoners een getuigschrift van het Nederlands.  De praatcafés kunnen een duwtje in de rug gebruiken, want daar is de respons beperkt.

We nemen initiatieven, zoals het bedelen van de gemeentelijke sticker “Alleen Nederlandstalig drukwerk aub” die op vele bussen in onze straten plakt. Ook de Vlaamse feestdag wordt elk jaar gevierd met Steenokkerzeel Zingt, waar honderden mensen samen komen om uit volle borst klassiekers mee te brullen. De Dag van de Nieuwe Inwoner is ideaal om deze initiatieven te promoten.

We dienen de lokale middenstanders te overtuigen om steeds Nederlands te spreken tegen hun klanten : niet zo evident blijkbaar, want de klant is koning, nietwaar ?  Ook hun publiciteit moet ééntalig Nederlands zijn. De raad voor Lokale Economie moet dit aanmoedigen. Ook op het gemeentehuis is Nederlands de voertaal, bij wet bepaald door de taalwetgeving. De ambtenaren mogen enkel Nederlands praten in het gemeentehuis of op school. Een tolk is een oplossing indien je het Nederlands niet machtig bent. We blijven ook ijveren voor hulpdiensten die het Nederlands machtig zijn, niet altijd een evidentie in de nabijheid van Brussel.

Steenokkerzeel sluit zich niet af aan de gemeentegrens en kijkt met een open blik naar de wereld. Maar daardoor mag onze gastvrijheid niet vertaald worden naar een gedwongen inschikkelijkheid tegenover anderstaligen.

 Naar Boven